Zásady ochrany osobních údajů vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Michaela Parpelová, IČ: 06040535, se sídlem Březová 3232 Teplice 41501, do obchodního rejstříku zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, fotografie.

Zdroje a účel zpracování

Správce získává osobní údaje přímo od subjektů údajů, a to z několika důvodů:

  • jméno, příjmení, e-mail a telefon prostřednictvím kontaktního formuláře. Zpracování osobních údajů se děje za účelem komunikace se zákazníky, vyřízení objednávky služeb, a to pouze po uděleném souhlasu.
  • fotografie přímo od zákazníků. Zpracování fotografií se děje za účelem zveřejnění referencí klientů, a to pouze po uděleném souhlasu se zveřejněním.
Příjemci osobních údajů

Správce nepředává osobní údaje žádným třetím stranám. Výjimku tvoří zpracovatelé, kteří plní úkoly pro Správce a mají s ním uzavřenu Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpracovateli jsou:

  1. fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zabývající se IT řešením (programátoři)
  2. správce serveru 
Bezpečnost

Správce považuje ochranu osobních údajů za prioritní. Osobní údaje jsou v maximálně možné míře chráněny za použití technických a organizačních opatření. Webové stránky jsou zabezpečeny protokolem HTTPS. Ke všem databázím je omezený přístup, který je povolen pouze oprávněným osobám. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.

Kontaktní e-mail na Správce: svatbyodmichaely@gmail.com


V Teplicích dne 11. 12. 2020